712

فوم سرد-دسته تنظیمی انتگرال-مکانیزم دو دسته براکت دار-چرخ ژله ای