• قابل استفاده بروی سطوح صاف و نیز قابل استفاده روی پنجره کولر خودرو