پیپ مارون گلاس


108,000 تومان

اندازه حدودی: 11 سانتی متر طول، 4 سانتی متر ارتفاع کاسه، 18 میلی متر قطر سر پیپ